जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत सन २०१६-१७ ची कामे.

जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत सन २०१६-१७ ची कामे
अ.क्र. पं.स.चे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव कामाचे नाव किंमत
हिंगणघाट जांगोना नाला खोलीकरण २०,९४,५५४
हिंगणघाट गांगापूर सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १६,३९,४१९
हिंगणघाट गांगापूर सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १६,३९,४१९
हिंगणघाट खापरी सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १२,६९,४३०
हिंगणघाट खापरी सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १२,६९,४३०
हिंगणघाट बांबर्डा सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १६,६५,८१८
हिंगणघाट बांबर्डा सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १६,६५,८१८
हिंगणघाट बुरकोनी सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,२८,४०९
हिंगणघाट डायगव्हाण सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,४५,२५७
१० हिंगणघाट डायगव्हाण सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,०७,६१२
११ हिंगणघाट डायगव्हाण सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,५१,५८८
१२ हिंगणघाट भैयापूर सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,९५,५४०
१३ हिंगणघाट भैयापूर सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,३८,२९६
१४ हिंगणघाट भैयापूर सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,२४,२६५
१५ हिंगणघाट धानोरा सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण २०,३१,२३१
१६ हिंगणघाट नांदगाव सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १६,७५,०५८
१७ हिंगणघाट नांदगाव सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १६,८७,८५७
१८ हिंगणघाट धानोरा सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १४,१६,०५३
१९ हिंगणघाट धानोरा सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १४,२८,७८८
२० हिंगणघाट कानगाव नाला खोलीकरण ८,१३,१६७
२१ हिंगणघाट खानगाव सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १३,१२,७१५
२२ हिंगणघाट बोपापूर सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण २४,१३,७८१
२३ हिंगणघाट बोपापूर बंधारा बांधकाम २०,१३,७३३
२४ हिंगणघाट बोपापूर बंधारा बांधकाम १९,८१,८५०
२५ हिंगणघाट बोपापूर सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १८,१२,९७८
२६ हिंगणघाट बोपापूर सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १८,१२,९७८
२७ हिंगणघाट बोपापूर सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १८,१२,९७८
२८ हिंगणघाट खानगाव सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १६,०६,२७४
२९ हिंगणघाट मुरपाड सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १८,९२,८२९
३० हिंगणघाट मुरपाड सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १६,१३,४७३
३१ हिंगणघाट मुरपाड सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,३९,४५२
३२ हिंगणघाट सावली (वाघ) सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,६८,२२५
३३ हिंगणघाट सावली (वाघ) सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,६१,०१९
३४ हिंगणघाट धानोरा सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,२७,५०५
३५ हिंगणघाट बुरकोनी नाला खोलीकरण १९,४१,७६५
३६ हिंगणघाट कानगाव नाला खोलीकरण १८,५२,८६६
३७ हिंगणघाट भैयापूर सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १२,५७,२२२
३८ समुद्रपूर नंदोरी नाला खोलीकरण १२,५६,५९१
३९ समुद्रपूर उब्दा नाला खोलीकरण ८,५१,००९
४० समुद्रपूर भवानपूर नाला खोलीकरण १८,५८,४१२
४१ समुद्रपूर भवानपूर नाला खोलीकरण १८,५८,४१२
४२ समुद्रपूर भवानपूर मातीनाला बांध ३,८३,४०३
४३ समुद्रपूर उंदीरगाव सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १७,६४,४७८
४४ समुद्रपूर उंदीरगाव सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १९,३३,४३१
४५ समुद्रपूर शिवनफळ सिमेंट नाला बांधकाम व नाला खोलीकरण १५,०७,३३१