जिल्हा वार्षिक योजना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान अंतर्गत दहन दफनभूमी विकासकामे

जिल्हा वार्षिक योजना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान अंतर्गत दहन दफनभूमी विकास सन २०१४-१५
अ.क्र. पं.स.चे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव कामाचे नाव किंमत
हिंगणघाट दारोडा शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
हिंगणघाट धानोरा शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
हिंगणघाट दौंदुडा शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
हिंगणघाट गौळ (आजनगाव) शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
हिंगणघाट जांगोणा शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
हिंगणघाट खापरी(जांगोणा) हॅन्ंड पंप ००.७० लक्ष
हिंगणघाट सांवगी (हेटी) शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
हिंगणघाट सिरसगांव (ध) शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
हिंगणघाट सोनेगांव (क) (अलमडोह) शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
१० हिंगणघाट धोची शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
११ हिंगणघाट कुंभी(पिंपळगाव) शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
१२ हिंगणघाट कुंड (शेगाव) शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
१३ हिंगणघाट नरसाळा(काजळसरा) शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
१४ हिंगणघाट पिंपळगाव (मा) शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
१५ हिंगणघाट पोहणा शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
१६ हिंगणघाट टेभां शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
१७ हिंगणघाट हडस्ती शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
१८ हिंगणघाट वेणी शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
१९ सेलू (सिंदी) दहेगांव (गो.) शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
२० सेलू (सिंदी) पळसगांव शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
२१ सेलू (सिंदी) टाकळी सौदंर्यीकरण ०२.५० लक्ष
२२ सेलू (सिंदी) वघाळा शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
२३ समुद्रपूर चाकुर शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
२४ समुद्रपूर दहेगांव शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
२५ समुद्रपूर हिवरा शेड कडे जाणारा रस्ता ०२.५० लक्ष
२६ समुद्रपूर मोहगांव शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
२७ समुद्रपूर नारायणपूर (क्षोटींग) शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
२८ समुद्रपूर सावंगी (मि.) (अंतरगाव) शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
२९ समुद्रपूर सुजातपूर शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
३० समुद्रपूर वाघसुर(बरबडी) शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
३१ समुद्रपूर वायगांव शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.५० लक्ष
३२ समुद्रपूर वाघेडा शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
३३ समुद्रपूर वडगांव शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
३४ समुद्रपूर सावरखेडा शेड बांधकाम ०२.५० लक्ष
३५ समुद्रपूर किनी (कवठा) शेड कडे जाणारा रस्ता ०३.०० लक्ष
जिल्हा वार्षिक योजना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान अंतर्गत दहन दफनभूमी विकास सन २०१५-१६
अ.क्र. पं.स.चे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव कामाचे नाव किंमत
हिंगणघाट शेकापूर स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम करणे ३.००  लक्ष
हिंगणघाट गव्हा (आजंती) स्मशानभूमी शेड बांधकाम करणे २.७५ लक्ष
हिंगणघाट चिचघाट (आजंती) स्मशानभूमी शेड बांधकाम करणे २.७५ लक्ष
हिंगणघाट जांगोणा (खा.) स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकाम करणे २.७५ लक्ष
हिंगणघाट धानोरा स्मशानभूमी शेडकडे जाणांया रस्त्याचे बांधकाम ३.००  लक्ष
हिंगणघाट कोपरा (बोरगांव दातार) स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५ लक्ष
हिंगणघाट पारडी (नगाजी) स्मशानभूमी शेड बांधकाम करणे २.७५ लक्ष
हिंगणघाट पोहणा दहन दफन भूमीकरिता सिमेंट रोड बांधकाम करणे ५.०० लक्ष
हिंगणघाट कोल्ही(खे) शेड रस्ता बांधकाम करणे ३.०० लक्ष
१० हिंगणघाट खेकडी(कोल्ही खे) शेड रस्ता बांधकाम करणे ३.०० लक्ष
११ हिंगणघाट सेलु कोल्ही(खे) शेड रस्ता बांधकाम करणे ३.०० लक्ष
१२ हिंगणघाट सास्ताबाद शेड बांधकाम करणे २.७५ लक्ष
१३ हिंगणघाट ढिवरी पिपरी शेड बांधकाम करणे २.७५ लक्ष
१४ हिंगणघाट पोहणा स्मशानभूमी सौदर्यीकरण ३.०० लक्ष
१५ हिंगणघाट चिकमोह स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता खडीकरण ३.०० लक्ष
१६ हिंगणघाट पिपरी स्मशानभूमी शेड २.७५ लक्ष
१७ हिंगणघाट कवडघाट (वणी) स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५ लक्ष
१८ हिंगणघाट हडस्ती स्मशानभूमी शेडपर्यत रस्ता. ३.०० लक्ष
१९ हिंगणघाट जागोणा स्मशान भुमी रस्ता बांधकाम करणे ३.०० लक्ष
२० हिंगणघाट खापरी (जांगोणा) स्मशान भुमी रस्ता बांधकाम करणे ३.०० लक्ष
२१ हिंगणघाट दोंदुडा स्मशान भुमी रस्ता बांधकाम करणे ३.०० लक्ष
२२ हिंगणघाट बामर्डा (दोंदुडा) स्मशान भुमी रस्ता बांधकाम करणे ३.०० लक्ष
२३ हिंगणघाट बोपापुर स्मशान भुमी रस्ता बांधकाम करणे ३.०० लक्ष
२४ हिंगणघाट हिवरा स्मशान भुमी रस्ता बांधकाम करणे ३.०० लक्ष
२५ हिंगणघाट वेळा स्मशान भुमी रस्ता बांधकाम करणे ३.०० लक्ष
२६ हिंगणघाट फुकटा स्मशान भुमी रस्ता बांधकाम करणे ३.०० लक्ष
२७ हिंगणघाट बुरकोणी स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम ३.००  लक्ष
२८ हिंगणघाट नांदगांव (बो) स्मशानभूमी बांधकाम ३.०० लक्ष
२९ हिंगणघाट आजनसरा स्मशानभूमी बांधकाम ३.०० लक्ष
३० समुद्रपूर पाठर रस्ता बांधकाम व हातपंप ५.०० लक्ष
३१ समुद्रपूर मनगाव (जुने) स्मशानभूमी शेडचे बांधकाम २.७५  लक्ष
३२ समुद्रपूर डोंगरगाव स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकाम २.७५  लक्ष
३३ समुद्रपूर बेलघाट स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकाम २.७५  लक्ष
३४ समुद्रपूर लोणार (वाघेडा) स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
३५ समुद्रपूर वायगाव (गोंड) स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकाम २.७५  लक्ष
३६ समुद्रपूर कोरी (चाकूर) स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम ३.००  लक्ष
३७ समुद्रपूर वायगाव ( बै.) स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकाम २.७५  लक्ष
३८ समुद्रपूर परडा स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकाम २.७५  लक्ष
३९ समुद्रपूर चाकूर स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
४० समुद्रपूर साकुली (सुजातपूर) स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकाम २.७५  लक्ष
४१ समुद्रपूर नंदपूर स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकाम २.७५  लक्ष
४२ समुद्रपूर खुणी (नंदपूर) स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकाम २.७५  लक्ष
४३ समुद्रपूर दहेगाव स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकाम २.७५  लक्ष
४४ समुद्रपूर लाहोरी स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकाम २.७५  लक्ष
४५ समुद्रपूर करूळ स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
४६ समुद्रपूर बल्लरपूर (नारायणपूर) स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
४७ समुद्रपूर पाथरा (गोविंदपूर) स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
४८ समुद्रपूर नंदोरी स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
४९ समुद्रपूर खुर्सापार (धामनगाव) स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
५० समुद्रपूर कवठा स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम २.७५  लक्ष
५१ समुद्रपूर सुजातपूर स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
५२ समुद्रपूर जेजुरी (बाबापूर) स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
५३ समुद्रपूर शेडगाव स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
५४ समुद्रपूर बर्फा स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
५५ समुद्रपूर सुकळी (बर्फा) स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
५६ समुद्रपूर कळमणा स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
५७ समुद्रपूर विखणी स्मशानभूमी शेड बांधकाम २.७५  लक्ष
५८ समुद्रपूर शिवणी (हळदगाव) स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम ३.००  लक्ष
५९ समुद्रपूर ताडगाव स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम ३.००  लक्ष
६० समुद्रपूर चाफापूर स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम ३.००  लक्ष
६१ समुद्रपूर गिरगाव स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम ३.००  लक्ष
६२ समुद्रपूर गिरगाव स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम व वॉल कंपाउंड ३.००  लक्ष
६३ समुद्रपूर क्षुणका स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम ३.००  लक्ष
६४ समुद्रपूर खेक स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम व हातपंप ५.००  लक्ष
जिल्हा वार्षिक योजना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान अंतर्गत दहन दफनभूमी विकास सन २०१६-१७
अ.क्र. पं.स.चे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव कामाचे नाव किंमत
हिंगणघाट सास्ताबाद स्मशान भुमी रस्ता बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
हिंगणघाट धामनगाव स्मशान भुमी रस्ता बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
हिंगणघाट धोची स्मशान भुमी रस्ता बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
समुद्रपूर तांभारी (चाकुर) स्मशानभूमी शेड बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
समुद्रपूर चिंचोली (मनगाव) स्मशानभूमी शेड बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
समुद्रपूर डोंगरगाव स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
समुद्रपूर वाघेडा स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
समुद्रपूर मारडा (विखणी) स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
समुद्रपूर मंगरुळ स्मशान भुमी कंम्पाऊंड वॉल ३.१० लक्ष
१० समुद्रपूर पारोधी (लाहोरी) स्मशानभूमी शेड बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
११ समुद्रपूर बोथुडा स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
१२ समुद्रपूर नारायणपूर (चिखली) स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
१३ समुद्रपूर नंदपूर स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम करणे ३.१० लक्ष
१४ समुद्रपूर वायगांव (गोंड) स्मशानभूमी रस्ता बांधकाम करणे ३.१० लक्ष