जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम.

सन २०१४-१५ ची मंजूर यादी
अ.क्र. पं.स.चे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव कामाचे नाव किंमत
हिंगणघाट धानोरा ग्रामपंचायत भवन १०.०० लक्ष
हिंगणघाट  पिपरी ग्रामपंचायत भवन १०.०० लक्ष
समुद्रपूर जाम ग्रामपंचायत भवन १०.०० लक्ष
सन २०१५-१६ ची मंजूर यादी
अ.क्र. पं.स.चे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव कामाचे नाव किंमत
हिंगणघाट धामनगाव ग्रामपंचायत भवन ७.०० लक्ष
हिंगणघाट जांगोणा ग्रामपंचायत भवन ७.०० लक्ष
हिंगणघाट पोहणा ग्रामपंचायत भवन ७.०० लक्ष
हिंगणघाट पारडी ग्रामपंचायत भवन ७.०० लक्ष
समुद्रपूर सुजातपूर ग्रामपंचायत भवन ७.०० लक्ष
समुद्रपूर नांद्रा ग्रामपंचायत भवन ७.०० लक्ष
समुद्रपूर बरबडी ग्रामपंचायत भवन ७.०० लक्ष
समुद्रपूर  सेवा ग्रामपंचायत भवन ७.०० लक्ष
समुद्रपूर कोरा ग्रामपंचायत भवन ७.०० लक्ष
१० समुद्रपूर चिखली ग्रामपंचायत भवन ७.०० लक्ष
सन २०१७-१८ ची मंजूर प्रस्ताव यादी
अ.क्र. पं.स.चे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव कामाचे नाव किंमत
हिंगणघाट येणोरा ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष
हिंगणघाट कोल्ही ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष
हिंगणघाट येरणगाव ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष
हिंगणघाट काजळसरा ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष
हिंगणघाट वाघोली ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष
हिंगणघाट बोपापूर ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष
हिंगणघाट किनगाव ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष
समुद्रपूर सिल्ली ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष
समुद्रपूर बर्फा ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष
१० समुद्रपूर देरडा ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष
११ सेलू देऊळगाव ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष
१२ सेलू हमदापूर ग्रामपंचायत भवन १२.०० लक्ष