ग्रामीण पाणीपुरवठा

ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग (जि.प.) हिंगणघाट
मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम – २०१६-१७ अंतर्गत
अ.क्र. कामाचे नाव किंमत
आजनसरा पाणीपुरवठा योजना ७६,८२,०४१
हिवरा पाणीपुरवठा योजना ४७,७४,८४१
शेगाव कुंड पाणीपुरवठा योजना २८,९२,९९२
डोंगरगाव पाणीपुरवठा योजना ४१,८२,४४०
एकूण २,९४,८६,४४१