जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत केलेली विकासकामे .

जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत केलेली विकासकामे .

Read more
शासनाकडून १० कोटी रुपयांचा विशेष निधी व त्याद्वारे हिंगणघाट शहरातील झालेली विकासकामे.

शासनाकडून १० कोटी रुपयांचा विशेष निधी व त्याद्वारे हिंगणघाट शहरातील झालेली विकासकामे.

Read more
समुद्रपूर नगरपंचायत विशेष निधीअंतर्गत मंजूर विकासकामे.

समुद्रपूर नगरपंचायत विशेष निधीअंतर्गत मंजूर विकासकामे.

Read more
सिंदी (रेल्वे) शहर विशेष निधी अंतर्गत झालेली कामे

सिंदी (रेल्वे) शहर विशेष निधी अंतर्गत झालेली कामे

Read more
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६

Read more
हिंगणघाट, समुद्रपूर, सिंदी (रे.) ग्रामीण कार्य अहवाल

हिंगणघाट, समुद्रपूर, सिंदी (रे.) ग्रामीण कार्य अहवाल

Read more
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१७-१८

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१७-१८

Read more
विविध योजनेअंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर झालेली कामे.

विविध योजनेअंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर झालेली कामे.

Read more
लेखाशिर्ष २५१५ अंतर्गत सन २०१६-१७ ची विकासकामे.

लेखाशिर्ष २५१५ अंतर्गत सन २०१६-१७ ची विकासकामे.

Read more
जिल्हा वार्षिक योजना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान अंतर्गत दहन दफनभूमी विकासकामे

जिल्हा वार्षिक योजना जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान अंतर्गत दहन दफनभूमी विकासकामे

Read more
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम.

Read more
जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत सन २०१६-१७ ची कामे.

जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत सन २०१६-१७ ची कामे.

Read more
तीर्थक्षेत्र विकास

तीर्थक्षेत्र विकास

Read more
आरोग्य विकास

आरोग्य विकास

Read more
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत विकासकामे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत विकासकामे.

Read more
जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत (डीपीसी) विकासकामे.

जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत (डीपीसी) विकासकामे.

Read more
ग्रामीण पाणीपुरवठा

ग्रामीण पाणीपुरवठा

Read more